ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ | ΟΕΦ 2018-2021
18321
page-template-default,page,page-id-18321,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Ε.Φ. 2018 – 2021

Η Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. επιθυμεί, με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Εργασίας για την τριετία Απρίλιος 2018-Μάρτιος 2021, τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας, την ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου ελαιολάδου καθώς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και καινοτομιών στις μεθόδους παραγωγής. Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ανώτερου τελικού προϊόντος με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της αγοράς.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 5 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων 
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους μία (1) ανά παραγωγό της πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Βii.2, η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί με την εφαρμογή του κομπόστ να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με την χρησιμοποίηση του ως εναλλακτική λύση για την χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 5 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους μία (1) ανά παραγωγό της πιλοτικής ομάδας
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων 
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη  ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Μέσω της δράσης Βii.3, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα οφέλη της κτηνοτροφίας στην καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιώντας δράσεις σύζευξης της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 5 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους μία (1) ανά παραγωγό της πιλοτικής ομάδας
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων 
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο

Προμήθεια δακοπαγίδων

 

Η Ο.Ε.Φ., στο πλαίσιο της δράσης Βiii, και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, προμηθεύτηκε δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (2.128) τεμάχια δακοπαγίδων ECO TRAP.

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Μελέτη, καταγραφή περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής
 • Μελέτη προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου εισαγωγής δεδομένων 
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού – Πληροφοριακών Εντύπων 
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις ελαιοκάρπου
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις εδάφους
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2/3

Επιπλέον, η Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε., κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του προγράμματος και μέσω της δράσης Βiv, προχώρησε στην προμήθεια ενός φορητού Η/Υ και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου.

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ

 

Στο πλαίσιο της δράσης Γiii.1, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. 
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δράση Γiv)

Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 

Μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.2, η Ο.Ε.Φ. έχει στόχο την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δεδομένων
 • Εκπαίδευση των παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων
 • Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

 

Η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της, μέσω της εφαρμογής της δράσης  Γiv.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου
 • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
 • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
 • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο

Προμήθεια πλαστικών κλουβιών

 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το πρώτο έτους του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.2, προμηθεύτηκε τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) τεμάχια πλαστικών κλουβιών με κλειστό πυθμένα.

Προμήθεια αλυσοπριόνων

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και μέσω της δράσης Δi.4, η Ο.Ε.Φ., προχώρησε στην προμήθεια τριάντα (30) σετ αποτελούμενα από αλυσοπρίονο HUSQVARNA, με μπαταρία και φορτιστή.

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Δi.5 και στο πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε εκατόν ενενήντα έξι (196) τεμάχια γυαλιών κλειστού τύπου αντιθαμβωτικά και εκατόν ενενήντα έξι (196) τεμάχια μασκών ανατομικών/ αντιαλλεργικών.

Προμήθεια θρυμματιστών κλαδιών

 

Η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια τριών (3) τεμαχίων βιοθρυμματιστών MASTER SH85 του Οίκου SHREDDERS, στο πρώτο έτος και μέσω της δράσης Δi.6.

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. 

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei θα προχωρήσει στην εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών

Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. 

 

Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας, για το πρώτο έτος του προγράμματος, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης – προετοιμασία, συμμετέχοντες, πρόσκληση και πρόγραμμα φιλοξενίας, ενημερωτικό υλικό 
 • Δημιουργία εντύπου προβολής – δημιουργικές προτάσεις – ενδεικτική δομή – εικαστικές/ αισθητικές επιλογές, καθώς και συγκέντρωση/ αξιολόγηση ενημερωτικού και οπτικού υλικού ώστε να προσδιοριστούν οι θεματικοί άξονες
 • Ηλεκτρονική προβολή της Ο.Ε.Φ. – συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής

Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να προβάλει τις δράσεις που υλοποιεί και κατ’ επέκταση τα οφέλη τους σε επίπεδο συνθηκών καλλιέργειας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας 
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Δράση Βii.1 – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων πέντε (5) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή σε 45 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους – μία ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση 45 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Δράση Βii.2 – Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Βii.2, η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί με την εφαρμογή του κομπόστ να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με την χρησιμοποίηση του ως εναλλακτική λύση για την χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων πέντε (5) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή σε 45 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες κομπόστ και ανάλυση δειγμάτων για το σύνολο των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών πιλοτικής ομάδας και ανάλυση δειγμάτων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων κομπόστ σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση 45 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Δράση Βii.3 – Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη  ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Μέσω της δράσης Βii.3, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα οφέλη της κτηνοτροφίας στην καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιώντας δράσεις σύζευξης της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων πέντε (5) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή σε 45 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες χωνεμένης κοπριάς και ανάλυση δειγμάτων για τα μέλη της πιλοτικής ομάδας
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των μελών της πιλοτικής ομάδας και ανάλυση δειγμάτων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων χωνεμένης κοπριάς σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση 45 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Δράση Βiii – Προμήθεια δακοπαγίδων

Η Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕ.ΠΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης Βiii, και κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, προμηθεύτηκε δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (2.128) τεμάχια δακοπαγίδων ECO TRAP. Αντίστοιχο αριθμό δακοπαγίδων είχε προμηθευτεί και κατά το 1ο έτος του προγράμματος. 

Δράση Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Επικαιροποίηση περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής, προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Επικαιροποίηση ομάδας παραγωγών – αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των 196 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις στους 196 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση συστήματος ΣΟΔ
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και επικαιροποίηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

Δράση  Γiii.1 – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ

Στο πλαίσιο της δράσης Γiii.1, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας, σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή του στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των 136 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα agroschool (e-learning) – συνέργεια με τη δράση Γiv
 • Αξιολόγηση εκπαίδευσης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους 136 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. – εξαγωγή αποτελεσμάτων

Δράση Γiii.2 – Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.2, η Ο.Ε.Φ. έχει στόχο την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού

‣ Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο

‣ Συλλογή δεδομένων με την απευθείας καταχώρησή τους στο ψηφιακό εργαλείο

‣ Αξιολόγηση δεδομένων μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος

‣ Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Δράση Γiv – Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

Η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της, μέσω της εφαρμογής της δράσης  Γiv. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Επικαιροποίηση ψηφιακού εργαλείου agroschool (e-learning)
 • Ενσωμάτωση/ ανάρτηση νέου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων των τομέων Β και Γ, ανακοινώσεων κ.λπ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Αξιολόγηση χρησιμότητας εργαλείου/ καταγραφή downloads

Δράση Δi.1 – Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 2ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.1, προμηθεύτηκε εκατόν εξήντα οκτώ (168) ελαιοδίχτυα τύπου Ν. 101 της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε., διάστασης 8×12 μ.

Δράση Δi.2 – Προμήθεια πλαστικών κλουβιών

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 2ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.2, προμηθεύτηκε τρεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ (3.408) τεμάχια πλαστικών κλουβιών με κλειστό πυθμένα, διαστάσεων 34 × 54 × 30 εκ.

Δράση Δi.3 – Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, η Ο.Ε.Φ. με την εφαρμογή της δράσης Δi.3, προχώρησε στην προμήθεια πενήντα πέντε (55) ελαιοραβδιστικών Falcon 12V της εταιρείας ZANON.

Δράση Εi – Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei θα προχωρήσει στην εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αναδρομής στο ιστορικό παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος μέσω μιας συνεχούς ροής καταγεγραμμένων στοιχείων που αφορά όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον κάθε παραγωγό. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. 
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών 

Δράση ΣTiΕπικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. 

 Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας, για το 2ο έτος του προγράμματος, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης – οργάνωση επίσκεψης, αποστολή πρόσκλησης και προγράμματος φιλοξενίας 
 • Δημιουργία εντύπου προβολής – προσδιορισμός θεματικών αξόνων, συγκέντρωση διαθέσιμου υλικού και αισθητική προσέγγιση απολογιστικού εντύπου 
 • Ηλεκτρονική προβολή της Ο.Ε.Φ. – καταχωρήσεις στις ιστοσελίδες www.agronews.gr και www.foodz.gr

Δράση ΣTiiΠροβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης ΣΤii για το 2ο έτος, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ http://makena.gr//. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Δράση Βii.1 – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. κατά τη διάρκεια του 3ου έτους εφαρμογής της δράσης Βii.1 προχώρησε στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων πέντε (5) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή σε 45 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους – μία ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση 45 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Δράση Βii.2 – Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Βii.2, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων πέντε (5) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή σε 45 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες κομπόστ και ανάλυση δειγμάτων για το σύνολο των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών πιλοτικής ομάδας και ανάλυση δειγμάτων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων κομπόστ σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση 45 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Δράση Βii.3 – Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη  ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.3 για το 3ο έτος υλοποίησης του προγράμματος προχώρησε στα ακόλουθα:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων πέντε (5) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή σε 45 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες χωνεμένης κοπριάς και ανάλυση δειγμάτων για τα μέλη της πιλοτικής ομάδας
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των μελών της πιλοτικής ομάδας και ανάλυση δειγμάτων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων χωνεμένης κοπριάς σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση 45 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Δράση Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

 

Η Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. μέσω της δράσης Βiv και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 3ου έτους εφαρμογής αυτής πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

 • Επικαιροποίηση συστήματος – μετάβαση στην επικαιροποιημένη τρίτη έκδοση του προτύπου AGRO 2
 • Επικαιροποίηση ομάδας παραγωγών – αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των 196 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις στους 196 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση συστήματος ΣΟΔ
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και επικαιροποίηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2

Επιπλέον, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε και στην προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος HP COLOR LASERJET PRO M479FDW W1A80A WiFi και  ενός (1) tablet LENOVO TAB M10 PLUS TB-X606F 10.3” 64GB 4GB, στο πλαίσιο της δράσης Βiv.

Δράση  Γiii.1 – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ

 

Κατά τη διάρκεια του 3ου έτους εφαρμογής της δράσης Γiii.1 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Κατάρτιση θεματολογίας, σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή του στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των 136 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα agroschool (e-learning) – συνέργεια με τη δράση Γiv
 • Αξιολόγηση εκπαίδευσης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους 136 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. – εξαγωγή αποτελεσμάτων

Δράση Γiii.2 – Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 

Η Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. μέσω της δράσης Γiii.2 και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 3ου έτους εφαρμογής αυτής πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 •  Συλλογή δεδομένων με την απευθείας καταχώρησή τους στο ψηφιακό εργαλείο
 •  Αξιολόγηση δεδομένων μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος
 •  Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Δράση Γiv – Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiv πραγματοποίησε τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια του 3ου έτους:

 • Επικαιροποίηση ψηφιακού εργαλείου agroschool (e-learning)
 • Ενσωμάτωση/ ανάρτηση νέου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων των τομέων Β και Γ, ανακοινώσεων κ.λπ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Αξιολόγηση χρησιμότητας εργαλείου/ καταγραφή downloads

Δράση Δi.1 – Προμήθεια ελαιοδιχτυών

 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 3ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.1, προμηθεύτηκε τετρακόσια δεκατέσσερα (414) ελαιοδίχτυα τύπου Ν. 101 της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε., διάστασης 8 x 12 μ., τα οποία διατέθηκαν προς χρήση στο σύνολο των παραγωγών – μελών της.

Δράση Δi.3 – Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

 

Κατά τη διάρκεια του 3ου έτους, η Ο.Ε.Φ. με την εφαρμογή της δράσης Δi.3, προχώρησε στην προμήθεια πενήντα πέντε (55) ελαιοραβδιστικών Falcon 12V της εταιρείας ZANOΝ, τα οποία διατέθηκαν προς χρήση σε παραγωγούς – μέλη της.

Δράση Εi – Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei προχώρησε στην εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού. Συνοπτικά, για το 3ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών

Δράση ΣTiΕπικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας, για το 3ο έτος του προγράμματος, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Εκπαιδευτική συνάντηση σε μορφή διαδραστικού σεμιναρίου (workshop)
 • Ολοκλήρωση δημιουργίας έντυπου προβολής – ενημερωτικού “εργαλείου” για τα πεπραγμένα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε σχέση με τη συνολική αναβάθμιση των όρων ελαιοκαλλιέργειας της Ο.Ε.Φ.

Δράση ΣTiiΠροβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

 

Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης ΣΤii για το 3ο έτος, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ http://makena.gr//. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

ΣΥΝΕΠΑ-19
Skip to content